• 1

Regulamin

REGULAMIN FITNESS KLUBU PAK-MAL W MALBORKU
Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów Fitness Klubu PAK-MAL w Malborku na ul. Dalekiej 117.
Fitness Klub PAK-MAL świadczy usługi w zakresie siłowni.

§ 1

Korzystający z usług Klubu są zobowiązani do wykupienia w recepcji jednorazowego wejścia lub karnetu miesięcznego – zgodnie z obowiązującym cennikiem. Warunkiem otrzymania karnetu jest zapoznanie się z regulaminem Klubu, podpisanie formularza – oświadczenia oraz uiszczenie opłaty. W przypadku zgubienia karnetu „Standard” traci on ważność, w przypadku karnetu „Prestige” klient powinien zgłosić to na recepcji pracownikowi Klubu w celu wystawienia nowego.

§ 2

Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet – niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużenia ważności karnetu. Tylko na podstawie L4 może być przedłużony karnet i nie dłużej niż o 14 dni.

§ 3

Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystany przez osoby trzecie. Karnet jest honorowany tylko do daty ważności wystawionej na karnecie i nie podlega przesunięciu na inny termin. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia. Udostępnienie karnetu wstępu osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu i będzie skutkować wykluczeniem z Klubu bez prawa ubiegania się o zwrot wniesionych opłat.

§ 4

Po przyjściu do Klubu należy obowiązkowo okazać karnet upoważniający do korzystania z usług Klubu, a następnie zostawić go na recepcji w celu otrzymania kluczyka do szafki. Po zakończeniu ćwiczeń należy oddać kluczyk i odebrać karnet. W przypadku złamania lub zgubienia kluczyka do szafki należy uiścić opłatę w wysokości 15zł.

§ 5

Każdy z uczestników zajęć powinien na czas treningów zamykać swoje ubrania w szafce. Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni, szafkach lub na terenie Klubu Pak-Mal klub nie ponosi odpowiedzialności.

§ 6

Ćwiczący ma obowiązek pobrać bezpłatnie ręcznik w celu położenia go na przyrządach do ćwiczeń na siłowni.

§ 7

Karnety wystawiane są na czas określony łącznie z sobotami, niedzielami i świętami. Klub jednocześnie zastrzega sobie prawo, iż może być on nieczynny w okresie świątecznym.

§ 8

W Klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zmienne – inne od tego, w którym się przyszło do Fitness Klubu Pak-Mal – z czystą podeszwą. Na zajęciach z fitnessu i ćwiczeniach na siłowni obowiązuje obuwie sportowe, przeznaczone do tego rodzaju zajęć. Nie dopuszczalne są: klapki, baletki, ćwiczenia na boso, obuwie inne od sportowego - chyba, że instruktor zaleci inaczej.

§ 9

Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących – sterydów, narkotyków i innych środków odurzających. Na teren siłowni zabrania się wnoszenia wszelkich produktów spożywczych. Podczas ćwiczeń obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy.

§ 10

Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia Klubu.

§ 11

W sali treningowej należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz dostosować się do regulaminu Klubu. Przy ćwiczeniach z wolnymi ciężarami należy bezwzględnie stosować maty ochronne. Nie można krzyczeć, rzucać sprzętem bezpośrednio na posadzkę oraz zachowywać się nie przyzwoicie. Osoby przebywające na terenie Fitness Klubu Pak-Mal zobowiązane są okazywać sobie wzajemną tolerancję i zrozumienie względem siebie. Zabrania się używania wulgarnego języka, agresywnego zachowania lub użycia siły w stosunku do drugiej osoby.

§ 12

Za dewastację rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę klient odpowiadał będzie prawnie bądź finansowo.

§ 13

Wykluczenie z Klubu i pozbawienie członkostwa następuje z chwilą naruszenia porządku publicznego lub przepisów niniejszego regulaminu. O wykluczeniu w Klubu klient zostanie powiadomiony ustnie przez pracownika. W sytuacji zakazu korzystania i wykluczenia z Klubu, nie zwracana jest równowartość nie wykorzystanego karnetu i inne poniesione opłaty.

§ 14

Fitness Club Pak-Mal zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do Klubu bez podania przyczyny.

§ 15

Osoby poniżej 16 roku życia mogą korzystać z usług świadczonych przez Klub wyłącznie za pisemną zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów i pod opieką osób dorosłych.

§ 16

Ze względu na ograniczoną ilość osób mogących brać udział w zajęciach grupowych należy dokonać wcześniejszej rezerwacji osobiście bądź telefonicznie. Nieobecność na zajęciach zarezerwowanych należy zgłaszać w danym dniu osobiście bądź telefonicznie do godz. 14:00. Brak zgłoszenie nieobecności będzie odhaczany z karnetu.

§ 17

Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.

§ 18

W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży należy poinformować instruktora bądź pracownika przed zajęciami.

§ 19

Fitness Club Pak-Mal zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć siłowni oraz instruktora.

§ 20

Fitness Club Pak-Mal nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez instruktora bądź obsługę.

§ 21

Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych rozporządzeń obowiązujących na terenie Klubu.

§ 22

Pracownicy obsługi sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać bezpośrednio na recepcji Klubu.